Zasady działania cudów

 

Cuda, które powszechnie kojarzone są, z jakąś formą magii, nie mają z nią nic wspólnego, wręcz przeciwnie, są jej całkowitym przeciwieństwem. Dla ludzkiego umysłu zrozumienie, czym jest cud, jego funkcji i zasad działania, może wydawac się dosyć trudne i niejasne. Jednak, tak jak w przypadku wszystkiego, czego naucza Kurs Cudów, zrozumienie przychodzi, poprzez zastosowanie i praktykę. W sensie praktycznym, cud wydarza się, w momencie, w którym porzucasz wszelkie swoje wyobrażenia, przekonania i osądy, wobec czegokolwiek, co wydaje się być twoim doświadczniem, i zamiast tego prosisz o prawdziwą wizję, która jest zachowana w części twojego umysłu, wypełnionej świadomością Ducha Św. Poprzez prośbę, czyli modlitwę, otrzymujesz cud – prawdziwą wizję, która zajmuję miejsce twojego błędnego postrzegania i prowadzi cię do aktu Pojednania z tym, co uprzednio mylnie osądziłeś i potępiłeś. Ofiarowujesz w ten sposób miłość w miejsce osądu, patrzysz poza błąd ku prawdzie, którą ten błąd skrywał, i w ten sposób uwalniasz zarówno tego, komu cud ofiarowujesz, jak i sobie samemu. A zatem, cud jest środkiem, Pojednanie zasadą, a uzdrowienie – wynikiem.Ta duchowa wizja, która zastępuje twoje wypaczone postrzeganie, zamienia obrazy grozy i cierpienia, na obrazy pokoju i miłości. Mogę zapewnić cię, że tak właśnie się dzieje na podstawie moich własnych doświadczeń z cudami. Jeśli chcesz dowiedzieć jak wyglądał jeden z moich procesów doświadczania efektów cudu, to możesz to zrobić klikając tutaj.

A oto zasady działania cudów opisane w rozdziale pierwszym Kursu Cudów:

 1. Nie ma porządku trudności w cudach. 2Jeden nie jest „trudniejszy” lub „większy” od drugiego. 3Wszystkie są jednakie. 4Wszystkie wyrazy miłości są maksymalne.
 2. Cuda jako takie nie są istotne. 2Istotne jest jedynie ich Źródło, które znajduje się daleko poza możliwością oceny.
 3. Cuda występują naturalnie jako wyrazy miłości. 2Prawdziwym cudem jest inspirująca je miłość. 3W tym sensie wszystko, co pochodzi z miłości, jest cudem.
 4. Wszystkie cuda oznaczają życie, a Dawcą życia jest Bóg. 2Jego Głos będzie kierował tobą bardzo konkretnie. 3Zostanie ci powiedziane wszystko, co powinieneś wiedzieć.
 5. Cuda są nawykami i powinny być mimowolne. 2Nie powinny być pod świadomą kontrolą. 3Świadomie wybierane cuda mogą być niewłaściwie kierowane.
 6. Cuda są naturalne. 2Gdy nie występują, coś się nie powiodło.
 7. Cuda są prawem każdego, lecz najpierw konieczne jest oczyszczenie.
 8. Cuda są uzdrawiające, gdyż uzupełniają brak – dokonują ich ci, którzy chwilowo mają więcej, dla tych, którzy chwilowo mają mniej.
 9. Cuda są rodzajem wymiany. 2Podobnie jak wszystkie wyrazy miłości, które są zawsze cudowne w prawdziwym sensie, wymiana ta odwraca prawa fizyczne. 3Cuda przynoszą więcej miłości zarówno dającemu, jak i otrzymującemu.
 10. Posługiwanie się cudami jako widowiskami, by nakłaniać do wiary, jest błędnym rozumieniem ich przeznaczenia.
 11. Modlitwa jest nośnikiem cudów. 2Jest środkiem, dzięki któremu stworzony komunikuje się ze Stwórcą. 3Poprzez modlitwę otrzymuje się miłość, a poprzez cuda jest ona wyrażana.
 12. Cuda są myślami. 2Myśli mogą przedstawiać niższy, czyli cielesny, lub wyższy, czyli duchowy poziom doświadczania. 3Jedne wytwarzają to, co fizyczne, drugie zaś tworzą to, co duchowe.
 13. Cuda są zarówno początkami, jak i zakończeniami, a zatem zmieniają porządek czasowy. 2Zawsze są potwierdzeniami odrodzenia, które wydają się krokiem wstecz, lecz naprawdę są krokiem naprzód. 3Odczyniają przeszłość w teraźniejszości i w ten sposób wyzwalają przyszłość.
 14. Cuda zaświadczają o prawdzie. 2Są przekonujące, gdyż powstają z przekonania. 3Bez przekonania spadają do poziomu magii, która jest bezmyślnym, i dlatego destrukcyjnym lub raczej nietwórczym korzystaniem z umysłu.
 15. Każdy dzień winien być poświęcony cudom. Przeznaczeniem czasu jest umożliwienie ci nauczenia się, jak korzystać z niego konstruktywnie. 3Jest on zatem narzędziem nauczania i środkiem prowadzącym do celu. 4Czas ustanie, gdy nie będzie już dłużej użyteczny w ułatwianiu nauki.
 16. Cuda są narzędziami nauczania, które pokazują, że dawanie jest takim samym błogosławieństwem jak otrzymywanie. 2Równocześnie zwiększają siłę dającego i dostarczają siły otrzymującemu.
 17. Cuda przekraczają ciało. 2Są nagłymi przemieszczeniami w niewidzialność z dala od poziomu cielesnego. 3Oto dlaczego uzdrawiają.
 18. Cud jest służbą. 2Jest najwyższą służbą, jaką możesz pełnić wobec drugiego. 3Jest sposobem miłowania swego bliźniego jak siebie samego. ”Rozpoznajesz jednocześnie wartość swoją i swego bliźniego.
 19. Cuda jednoczą umysły w Bogu. 2Zależą od współpracy, ponieważ Synostwo jest sumą wszystkiego, co Bóg stworzył. 3Cuda odzwierciedlają zatem prawa wieczności, a nie czasu.
 20. Cuda ponownie rozbudzają świadomość, że to duch, a nie ciało, jest ołtarzem prawdy. 2Rozpoznanie to wiedzie do uzdrawiającej mocy cudu.
 21. Cuda są naturalnymi znakami przebaczenia. 2Dzięki cudom przyjmujesz Boże przebaczenie poprzez szerzenie go ku innym.
 22. Cuda kojarzone są z lękiem tylko wskutek przekonania, że ciemność może ukrywać. 2Jesteś przekonany, że to, czego oczy twego ciała nie mogą widzieć, nie istnieje. 3To prowadzi do zaprzeczania widzeniu duchowemu.
 23. Cuda na nowo porządkują postrzeganie i ustawiają wszystkie poziomy w prawdziwej perspektywie.2Jest to uzdrawiające, gdyż choroba pochodzi z mylenia poziomów.
 24. Cuda umożliwiają ci uzdrawianie chorych i wskrzeszanie umarłych, ponieważ to ty wytworzyłeś chorobę i śmierć, a zatem możesz pokonać obie. 2Sam jesteś cudem, zdolnym do tworzenia na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. 3Wszystko inne jest twoim własnym koszmarem i nie istnieje. 4Jedynie stworzenia światła są rzeczywiste.
 25. Cuda są sczepionymi ogniwami łańcucha przebaczenia, który – gdy zostaje ukończony – staje się Pokutą. 2Pokuta działa cały czas i we wszystkich wymiarach czasu.
 26. Cuda reprezentują wolność od lęku. 2„Pojednanie” oznacza „odczynianie”. 3Odczynianie lęku stanowi zasadniczą część pojednującej wartości cudów.
 27. Cud jest uniwersalnym błogosławieństwem płynącym od Boga przeze mnie do wszystkich moich braci. 2Przywilejem tych, którym przebaczono, jest przebaczać.
 28. Cuda są sposobem zasługiwania na wyzwolenie z lęku. 2Objawienie wywołuje stan, w którym lęk został już pokonany. 3Cuda są zatem środkiem, a objawienie jest celem.
 29. Cuda wysławiają poprzez ciebie Boga. 2Wysławiają Go poprzez oddawanie czci Jego stworzeniom, potwierdzając ich doskonałość. 3Uzdrawiają, ponieważ zaprzeczają identyfikacji z ciałem i afirmują identyfikację z duchem.
 30. Przez rozpoznawanie ducha cuda regulują poziomy postrzegania i ukazują je we właściwym ułożeniu. 2To umieszcza ducha w centrum, gdzie może komunikować się bezpośrednio.
 31. Cuda powinny wzbudzać wdzięczność, a nie nabożną cześć. Powinieneś dziękować Bogu za to, czym naprawdę jesteś. 3Dzieci Boże są święte i cud oddaje cześć ich świętości, którą można ukryć, lecz której nigdy nie można utracić.
 32. Ja inspiruję wszystkie cuda, które naprawdę są wstawiennictwami. 2Wstawiają się za twoją świętością i uświęcają twoje postrzeżenia. 3Sytuując cię poza prawami fizycznymi, wznoszą do sfery porządku niebiańskiego. 4W tym porządku jesteś doskonały.
 33. Cuda oddają ci cześć, ponieważ zasługujesz na miłość. 2Rozpraszają twe złudzenia o sobie samym i postrzegają w tobie światło. 3W ten sposób poprawiając twoje błędy, uwalniają cię od twoich koszmarów. Wyzwalając twój umysł z więzienia złudzeń, przywracają ci poczytalność.
 34. Cuda przywracają umysł do jego pełni. Dokonując kompensaty braku, ustanawiają doskonałą ochronę. 3Siła ducha nie pozostawia miejsca na wtargnięcia.
 35. Cuda są wyrazami miłości, lecz mogą mieć nie zawsze zauważalne skutki.
 36. Cuda są przykładami prawidłowego myślenia, ustawiając twe postrzeżenia w jednej linii z prawdą, jaką stworzył ją Bóg.
 37. Cud jest korektą wprowadzoną przeze mnie w fałszywe myślenie. 2Działa jako    katalizator, przełamują błędne postrzeganie i właściwie je reorganizując. 3To umiejscawia cię pod zasadą Pojednania, gdzie postrzeganie zostaje uzdrowione. 4Dopóki to nie nastąpi, poznanie Boskiego Porządku będzie niemożliwe.
 38. Duch Święty jest mechanizmem cudów. 2Rozpoznaje On zarówno stworzenia Boga, jak i twoje złudzenia. 3Oddziela to, co prawdziwe, od fałszywego, dzięki Swej zdolności postrzegania całościowego zamiast wybiórczego.
 39. Cud rozwiewa błąd, ponieważ Duch Święty ukazuje go jako fałszywy, czyli nierzeczywisty. 2Jest to tożsame z powiedzeniem, że postrzeganie światła sprawia, iż ciemność samoczynnie znika.
 40. Cud uznaje każdego twoim i moim bratem. 2Jest sposobem postrzegania uniwersalnego znamienia Boga.
 41. Całkowita kompletność jest percepcyjną treścią cudów. 2W ten sposób korygują one mylne postrzeganie braku, czyli poprawiają je.
 42. Głównym wkładem cudów jest ich siła wyzwalania cię z fałszywego poczucia izolacji, deprywacji i braku.
 43. Cuda powstają z cudownego stanu umysłu, czyli ze stanu gotowości do nich
 44. Cud jest wyrazem wewnętrznej świadomości Chrystusa i przyjęcia Jego Pojednania.
 45. Cud nigdy nie j est stracony. 2Może poruszyć wielu ludzi, których nawet nie spotkałeś i wywołać niebywałe zmiany w sytuacjach, których nawet nie jesteś świadom.
 46. Duch Święty jest najwyższym medium komunikacji. 2Cuda nie wiążą się z tego typu komunikacją, ponieważ są chwilowymi narzędziami komunikacji. 3Gdy powrócisz do swej pierwotnej formy komunikacji z Bogiem poprzez bezpośrednie objawienie, potrzeba cudów minie.
 47. Cud jest narzędziem uczenia się, które zmniejsza zapotrzebowanie na czas. 2Ustanawia przedział czasowy wyłamujący się z normalnego jego porządku, który nie podlega zwykłym prawom czasu.3W tym sensie jest bezczasowy.
 48. Cud jest jedynym, natychmiast dostępnym ci narzędziem kontrolowania czasu. 2Tylko objawienie wykracza poza czas, nie mając z nim w ogóle nic wspólnego.
 49. Cud nie rozróżnia stopni błędnego postrzegania. 2Jest narzędziem do naprawy postrzegania, które jest skuteczne bez względu na stopień lub kierunek błędu. 3Na tym polega jego prawdziwy brak wybiórczości.
 50. Cud porównuje to, co wytworzyłeś, ze stworzeniem, przyjmując jako prawdziwe to, co jest z nim zgodne, i odrzucając jako fałszywe to, co jest z nim niezgodne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*